نمایش فایل:دانلودپاورپوینت rahbar

دانلودپاورپوینت rahbar|32060390|rf|روانشناسی و علوم تربیتی,پاورپوینت (اسلاید)
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان دانلودپاورپوینت rahbar را مشاهده می نمایید.

ادامه

فرمت فایل: پاورپوینتقابل ویرایش می باشدتعداد صفحه:47چکیدهداگلاسرهبری را فرآیند اثرگذاری بر فعالیت های افراد و گروه ها در جهت رسیدن بهاهداف مورد نظر می داند.وی در پرستاری رهبری را فرآیند اثرگذاری بر یک یا چند نفر از پرسنل( پرستار،بهیار، کمک بهیار و غیره) می داند.بسیاری از تئوریسین های مدیریتی رهبری را جزء وظایف هدایتی یک مدیر می دانندیک رهبر توانا باید قادر باشد تا با ایجاد انگیزه و هدایت در پیروان خود زیر دستانرا در جهت رسیدن به اهداف مورد نظر سوق دهد.به عقیده تئوریسین های مدیریت رهبری باید در قلب و باور دیگران نفوذ کندرهبری کارا و کارآمد است که با شناسایی اهداف و حمایت و راهنمایی زیر دستاندستیابی به اهداف را تسهیل نماید.


جزییات بیشتر