نمایش فایل:دانلودپاورپوینت Mobile Health

دانلودپاورپوینت Mobile Health|32060388|rf|روانشناسی و علوم تربیتی,پاورپوینت (اسلاید)
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان دانلودپاورپوینت Mobile Health را مشاهده می نمایید.

ادامه

فرمت فایل: پاورپوینتقابل ویرایش می باشدتعداد صفحه:37چکیدهvمکانیزه‌سازی و هوشمندسازی فرآیندهای سازمانی از طریق توسعه یک سامانه جامع و یکپارچه، جزء اهدافیســت که امروزه ســازمان های مختلف در کشــورهای توســعه یافته به دنبال تحقق آن هســتند.vبا اســتقرار و توســعه ســامانه مدیریت فرآیندهای کســب و کار در ســطح یک ســازمان، تمام فرآیندهای خدماتی، اجرایی و مدیریتی سازمان به صورت سیستمی و کاملا آنلاین قابل اجرا، پیگیری و مدیریت، خواهد شد.vاستقرار موفقیت آمیز یک سامانه پیشرفته و منعطف موجبات ایجاد شفافیت و عدالت، بهبود چشــمگیر عملکرد ســازمان، افزایش کیفیت ارائه خدمات، کاهش زمان و هزینه و ارتقای چابکی را فراهم می کند که در نهایت رضایت ارباب رجوع، مدیران و پرسنل را به همراه خواهد داشت.


جزییات بیشتر